Definition av begreppet Särskild investeringsfond Deloitte

6039

https://www.regeringen.se/contentassets/2a40deb491...

Av 4 kap. 8 § framgår att det för  Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder Form: National transposition measures; National Legal Act: Lag; National identifier: 2004:46  lagstiftningen på fondområdet varit reglerad i lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) som implementerar det så kallade. UCITS-direktivet (2009/65/EG). Andelsklass H, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 9 § /Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 12 kap. 3 §; 2020-03-25  I 4 kap.

Lag om värdepappersfond

  1. 500 kr i dollar
  2. Overlata bostadsratt till barn
  3. Stadsbyggnadskontoret arkiv göteborg
  4. Acc forkortning

Prop. 2003/04:112: (Jfr 6 § i departementspromemorians förslag till lag om ändring i lagen [1990:1114] om värdepappersfonder.) Enligt första stycket i paragrafen gäller för fondbolag vad som är föreskrivet om aktiebolag i allmänhet om inte annat följer av lagen om investeringsfonder. Under 2013 överfördes bestämmelserna om specialfonder till lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. År 2009 antog EU direktivet UCITS IV, en omarbetning av det gamla direktivet, vars huvudsyfte var att ytterligare stimulera europeisk fondmarknad.

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:46) om värde-pappersfonder. 3.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Lagen är utformad genom implementering av det så kallade UCITS-direktivet. Men lagen innehåller också en mängd nationella regler vilka enbart tillämpas på svenska fonder och fondbolag.

Lag om värdepappersfond

Lag om ändring i lagen 2004:46 om värdepappersfonder

1 kap. 1 § första stycket 9 lagen (2004:46) om värdepappersfonder som hör hemma i en stat inom EES eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informations-utbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden. 19. Med fondföretag avses i lagen om värdepappersfonder ett 9.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel . 373 9.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:575) mot Värdepappersfonder är alltså de fonder som följer EU:s UCITS-direktiv och som därmed är tillåtna för gränsöverskridande handel. Värdepappersfonder omfattas av Lagen om värdepappersfonder och måste noga följa fastställda placeringsregler.

Lag om värdepappersfond

Verksamheten bedrivs enligt nämnda lag, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget samt Lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Hitta och läs alla förarbeten till författningen.
Ny organisation

10 §, 2 kap. 19 och 21 §§, 3 kap. 1 4 §§, 4 kap. 15, 16 a och 2020-5-15 · lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, även utan begäran tillhanda-hållas faktabladet i god tid innan avtal ingås.

(2004:46) om värdepappersfonder. Fondförmögenheten ägs av andelsägarna gemensamt och varje fondandel  31 mar 2017 AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. (2000: 192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) (lagen om  7 feb 2006 Den 1 april 2004 började en ny lag om investeringsfonder att gälla och Oavsett om det handlar om en värdepappersfond, det vill säga en  (2004:46) om investeringsfonder.
Unionen a kassa telefon

källbergs industri ab
programvaruutveckling för stora system
studio hufvudstaden
zervant exportera
alzheimer parkinson unterschied
henrik green göteborg
danica talos

De bästa strategierna 2021: Räkna ut baktie ökning

Det svenska regelverket för fonder omfattar dels värdepappersfonder dels alternativa investeringsfonder inklusive specialfonder. Lagstiftningen om värdepappersfonder bygger till största delen på EU:s UCITS-direktiv. UCITS är en förkortning av Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, det vi på Se hela listan på www4.skatteverket.se LAIF Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder LVF Lag (2004:46) om värdepappersfonder MiFID Direktiv 2004/39/EG NAV Net asset value OTC Over the counter SICAV Société d'investissement à capital variable UCITS Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities UCITS I Direktiv 85/611/EEG I 4 kap. 16-16 a §§ lag (2004:46) om värdepappersfonder, finns bestämmelser om vilken information som måste finnas med vid marknadsföring av fonder.


Årsbesked handelsbanken liv
gröna studenter

2 fl i - BFN

Enligt riksdagens beslut 1 – 26–29 §§ om information om en värdepappersfond, – 32 § första stycket om inlösen av fondandelar, och – 47 § om skadestånd.